Az utóbbi évek és jelenlegi munkáink:

 

 

A munkaerőpiaci kereslet előrejelzése: 2005-2015

Készült: 2006-2007

Tartalma: A munkaerő-keresleti kutatás a GKI Gazdaságkutató Intézet és a 3K CONSENS Iroda együttműködésében jött létre. A GKI, Gazdaságkutató Intézet önálló tanulmányt készített a „Munkaerő- keresleti létszám előrejelzés 2015-ig, ágazatonként” címmel, amely a várható makrogazdasági folyamatok ágazati-foglalkoztatási konzekvenciáit számszerűsítette, valamint elkészítette az ágazati-foglalkoztatási mátrixokat 2015-re. A 3K CONSENS Iroda- az ágazati foglalkoztatási mátrixokból, korábbi kutatások során kialakított ágazati-foglalkozási szakmaszerkezeti modellek alkalmazásával, kiszámította a 2005-ös adatokra építve az aktív keresők becsült foglalkozási szakmaszerkezeti megoszlását, majd kiegészítő kutatásokat végzett a foglalkozási szakmaszerkezet várható alakulását befolyásoló tényezők feltárására. A kiegészítő kutatások középpontjában a várható technológiai és munkaszervezeti változások álltak, arra a feltételezésre építve, hogy a foglalkoztatás szakmaszerkezetében várható változásokat legközvetlenebbül e tényezők befolyásolják, e tényezőkön keresztül jelennek meg a gazdasági verseny hatásai. Az együttműködés nyomán létrejött tanulmány tartalmazza a 2015-ben várható munkaerőpiaci keresleti adatokat és tendenciákat, valamint a kutatások eredményeként létrejött ágazati tanulmányokat, melyek egy-egy gazdasági ágazat viszonyainak mélyébe tekint.

Megrendelő: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

 

A munkaerőpiaci kereslet és kínálat előrejelzése: 2005-2015

A feszültségpontok és a közelítés lehetőségei és eszközei

Készült: 2006-2007

Tartalma: A kutatás egyik alapjául szolgáló „munkaerő-keresleti kutatás” a GKI Gazdaságkutató Intézet és a 3K CONSENS Iroda együttműködésében jött létre. A kutatás a munkaerő kereslet és kínálat jelenlegi és várható alakulásának kapcsolatát vizsgálta. Ehhez a munkaerő keresleti adatok már rendelkezésre álltak. A munkaerő kínálatot az iskolarendszerű -és a felnőttképzési kibocsátás részleges adataival azonosítottuk s ehhez a 2005-ös oktatásstatisztikai adatbázist használtuk. A képzési kibocsátási adatokat szakértői után követési vizsgálatból származó adatokkal korrigáltuk, amelyet– 600 középfokú képző intézmény kérdőíves megkérdezésével- nyertünk. A munkaerő keresleti előrejelzésből származó évi munkaerő keresleti adatokat a fenti módon létrejött - a középszintű képzés tekintetében korrigált – 2005-ös képzési kibocsátási adatokkal vetettük össze.

A munkaerő kínálatkutatást, valamint a kereslet-kínálat egybevetését a 3K CONSENS Iroda végezte 2006-2007 folyamán. Az elkészült tanulmány vizsgálja a munkaerő kereslet és kínálat jelenlegi és várható alakulásának kapcsolatát, valamint tartalmazza a keresleti és kínálati előrejelzések alapján a munkaerőpiaci feszültségek előrejelzését szakmánként, illetve szakmacsoportonként.

Megrendelő: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

 

 

Foglalkoztatási Információ Tanácsadó foglalkozásokat leíró mappáinak kiegészítése a foglalkoztatásra vonatkozó aktuális munkaerőpiaci információkkal és a foglalkozások jövőjére vonatkozó előrejelzések eredményeivel

Készült: 2007

Tartalma: Szerződésben meghatározott számú Szakmaismertető Információs Mappát, azaz FIT Mappát, az abban tárgyalt foglalkozásra, szakmára – adott esetben szakmacsoportra – vonatkozó aktuális munkaerőpiaci információkkal, valamint azok jövőbeni kilátásaira vonatkozó, tájékoztatató leírásokkal egészítünk ki. A FIT Mappák kiegészítéséhez, azaz a már elkészült Szakmaismertető Információs Mappák  A foglalkozás jelenlegi munkaerőpiaci helyzete, és A foglalkozás jövőbeni kilátásai című mapparészeinek foglalkozásonkénti illetve szakmánkénti elkészítéséhez egy egységes szempontrendszert dolgoztunk ki. A kidolgozott szempontok mentén szöveges megfogalmazások, leírások készültek az egyes szakmák jelenére, illetve jövőjére vonatkozóan, melyek egyebek között aktuális munkaerőpiaci információkat, a szakmára vonatkozó adatokat, területi jellegzetességeket, a jövőben várható tendenciákat, a területen munkát vállalóval szembeni jelenlegi és a jövőben alakuló elvárásokat foglalnak magukban. Az olvasó tájékozódásának segítése és a rendelkezésre álló adatok szemléltetése érdekében a mapparészek leírását diagramokkal, szemléletes térképekkel egészítettük ki.

Megrendelő: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

 

A szakiskolai Fejlesztési Program II (SZFPII) Monitoring vizsgálata

Készült: 2007-től folyamatos

Tartalma: A Szakiskolai Fejlesztési Program a hazai szakképzésfejlesztés olyan komplex programja, amely a 2003 óta folyó összehangolt humánerőforrás-, tananyag- és eszközfejlesztési tevékenység (SZFP I.) eredményeire építve képes megtartani szignifikáns szerepét az ágazat fejlesztési kezdeményezései között. A 2006 februárjában elindult Program a jelenlegi kormányzati szándékok szerint 2011-ig tart majd. Alapvető céljai többek között a szakmatanulás vonzóvá tétele, különösen a pályaválasztás előtt álló fiatalok körében, a szakiskola elvégzése után a munkaerőpiacon elhelyezkedni képes, a munkáltatók számra értékes munkaerő képzése, a tanulók alapismereteinek hiánypótlását, valamint korszerű pedagógiai módszertan elterjesztése a szakiskolákban. A programban jelenleg 70 iskola vesz részt. A 3K Consens Iroda, a CC Consultatio Kft. és a Mondolat Iroda konzorciumi szerződésben vállalta a program monitorig-rendszerének kidolgozását, és annak lebonyolítását.

Megrendelő: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

 

Az Interreg program ’Agrártermelők együttműködési hálózata’ című tanulmány elkészítése

Készült: 2006

Tartalma: A munka során a megbízásnak megfelelően egy informatikai alapú beszerzési-értékesítési - logisztikai üzleti-, együttműködési-hálózat – klaszter- előkészítése, felépítésére vonatkozó tanulmányterv került kidolgozásra. A klaszter (hálózat) tagjait Békés és Arad megyékben kellett verbuválni a mezőgazdasági (főleg zöldség-gyümölcs) vállalkozások köréből és a felkeresett vállalkozókkal közösen, az eltérő érdekek figyelembe vételével ki kellett alakítani az agrárüzleti hálózat alapstruktúráját, valamint a hálózat strukturális és működési modelljét.

 

A szakmai megvalósítás során a szerződésben foglaltak szerint a 3K Consens Iroda az alábbi tevékenységeket valósította meg:

  • Interjúterv –beszélgetési vázlat és kérdőíves adatfelvétel tervének kidolgozása
  • Helyzetfeltárás, elsődlegesen a vállalkozók termékeiről, termelési eszközeiről és az együttműködő hálózatban való részvételi szándékaikról, céljaikról
  • Üzleti tanácsadás a tervezett együttműködési hálózat gazdasági működéséről
  • A tervezett hálózat jogi környezetének és finanszírozhatóságának feltárása,
  • A bevonható támogatási források feltárása
  • Az adatgyűjtés során összegyűjtött adatok statisztikai feldolgozása, és a tervezett vállalkozás életképességének elemzése
  • A tervezett hálózat társasági formájának meghatározása, a szervezeti részegységek és kapcsolódásaik kialakítása
  • Hálózati irányítási rendszerének strukturális és működési modelljének meghatározása
  • Hálózati eszközigény meghatározása
  • Kiépítés és működtetés finanszírozási modelljének kialakítása

·        Javaslat az elkészült szakmai anyag további hasznosítására, kitérve a vállalt indikátormutatóknak a program megvalósításával történő elérésére

 

Megbízó: Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány

 

Nagyvállalatok munkaerő-gazdálkodása - című kutatási program

Készült: 2005-2006

Tartalom: A kutatás során a 3K Consens Iroda olyan ismeretek, adatok, tények, eljárások és stratégiákat tárt fel a nagyvállalatok (ezen belül a Top 200) köréből, amelyek megismerése, elemzése révén hatékony kormányzati intézkedések tehetők a nagyvállalatok munkaerő ellátásának, az iskolarendszerű közép-, felső és szakképzés, valamint a felnőttképzés szakmai szerkezetének, mennyiségi és tartalmi alakítása érdekében. Utóbbiakhoz kapcsolódóan a kutatás megvalósítói, a nagyvállalatok és -közép, s felsőfokú- (szak)képzőintézmények közötti együttműködés erősségeinek és gyengeségeinek elemzése révén arra keresték a választ, hogy a vállalati technológiák és munkakultúrák milyen módon építhetők be az elméleti és gyakorlati képzésbe, a nagyvállalatok hogyan járulhatnak hozzá a felső- és középfokú szakképzés tartalmának megújításához. A kutatás további célját képezte a képzési/átképzési igények –előrejelzésének vizsgálata. Összefoglalva, a 3K Consens Iroda a nagyvállatok bevonásával olyan párbeszédet alakított ki, amely átfogó ismereteket közvetített a munkaerő gazdálkodás és fejlesztés érzékelt problémáiról. Ezek alapján a kutatás megvalósítói olyan sokoldalú megoldásokat hoztak felszínre, melyek megvalósításában -a kormányzat elengedhetetlen részvétele mellett- az érintett vállalatok is készek tevőlegesen és elhívatottan részt venni.

 

Megbízó: Nemzeti Felnőttképzési Intézet

 

A Területfejlesztésben érdekelt szervezetek hálózatos, többszintű együttműködésének kialakítása és a rendszerszerű működés tervezése

Készült: 2005-2006

Tartalma: A program végbemenetelével olyan komplex együttműködési hálózati rendszer készült el, amely képessé teszi a kistérség köz- és piaci foglalkoztatói, valamint a kistérségi fejlesztőket a célszerű, hatékony fejlesztésre. A hálózati rendszer alapja, a kistérségi fejlesztők és foglalkoztatók közötti fenntartható kommunikáció, valamint azon segítő szolgáltatások rendszere, amely hozzájárul a térségi  vállalkozások  piaci kapcsolatrendszerének bővítéséhez,  technológiai  megújulásukhoz, a  megfelelő munkaerővel való ellátásukhoz, egyszóval jövedelemszerző-, és foglalkoztató képességük növeléséhez.

A  3K Consens  Iroda  a rendszer bevezetését, minden megyének, illetve régiónak ajánlja.   

Megrendelő: Békés Megye Képviselő-testülete Önkormányzati Hivatala (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.)

 

A fejlesztés új motorja. A kistérségi válságmegelőző és fejlesztő monitoring rendszer

Készült: 2004-2005

Tartalma: Az elkészült tanulmány a magyarországi vállalkozásokat érintő európai és hazai gazdasági/ágazati folyamatokról a leszálló és felszálló ágazati tendenciák elkülönítésével adott áttekintését. Az elkészült tanulmány részét képezte továbbá az érintettség, veszélyeztetettség mennyiségi és tartalmi értelmezése, különös tekintettel annak kistérségi foglalkoztatási következményeire, a kistérségek ilyen szempontok szerinti besorolására. Mindezek alapján a 3K Consens Iroda kialakította a válság/leépülés megelőzését szolgáló országos monitoring rendszer tervét, valamint a lehetséges pro-aktív fejlesztő és struktúraváltást előidéző beavatkozási formákat, különös tekintettel a Nemzeti Fejlesztési Tervre és a közvetlen kormányzati eszközökre vonatkozóan.

Megrendelő: A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Területigazgatási Főosztály (jelenleg Területpolitikai Kormányzati Hivatal)

 

A Szakiskolai Fejlesztési Program munkaerőpiaci kapcsolatainak megteremtése és működtetésének megalapozása

Készült: 2003-2004

Tartalma: Az akciókutatás átfogó célja volt, hogy növelje a szakképzés munkaerő-piaci beágyazottságát a térségi vállalkozások szakképzett munkaerő iránti igényeinek megalapozó, elsődleges és másodlagos eszközökkel végrehajtott felmérésével, előrejelzésével, valamint a szakiskolák és a vállalkozók, illetve a vállalkozók és a helyi munkaerő-piaci intézmények közötti kapcsolatteremtéssel.

Megrendelő: Nemzeti Szakképzési Intézet

  

Az egyes ágazatokban tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások reprezentatív körében a foglalkoztatók szakképzett munkaerő iránti kereslet előrejelzésére vonatkozó legfontosabb adatok feldolgozása, összefoglalása

Készült: 2004

Tartalma: A projekt keretében 6000 vállalkozásra kiterjedő országos, reprezentatív kérdőíves adatfelvétel történt, amely kapcsolódott a munkaügyi szervezet országos, rövidtávú munkaerőpiaci prognózisához. A vizsgálódás kiterjedt – minden vállalatméretben- a vállalkozások gazdasági és foglalkoztatási helyzetére, a vállalkozások belső technológiai munkamegosztására. A belső munkamegosztást ágazatonként (20 ágazat) 30-50 a FEOR rendszer által számon tartott foglalkoztatási-szakmacsoporttal került leírásra. A csoportok kialakítása tiszta kapcsolatot teremtett a foglalkozatás és a szakképzés között. E kategóriarendszer alapján becslések tehetők a foglalkoztatók szakképzett munkaerő iránti igényeire.

Megrendelő: Gazdasági Minisztérium Foglalkoztatási Helyettes Államtitkársága
(jelenleg Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium)

 

 

Munkaerő-piaci igények és a szakképzési rendszer közelítése

Készült: 2003-2004

Tartalma: E kutatás keretében – a megfelelő –statisztikai és adategyeztetési munka alapján országos szinten megtörtént a képzési kibocsátás és a jelenlegi foglalkozási-szakma szerkezet adatainak összevetése, melynek alapján megállapítást nyert, hogy az iskolarendszer középszinten (szakmacsoportos bontásban) fele-, a felsőoktatási rendszer kétszer annyi szakképzett fiatalt bocsát ki, mint amennyit a jelenlegi foglalkoztatási szerkezet  reprodukciójához szükséges. A munkaerőpiacra szakmunkás képzettséggel kikerülők  száma éppen a fele az igényeknek.

Összefoglalva, a 3K Consens Iroda a munkaerőpiaci kereslet mérésének és előrejelzésének új módszertanát dolgozta ki és alkalmazta.

Megrendelő: Nemzeti Felnőttképzési Intézet

 

Békés megyei foglalkoztatási válság kezelésének fejlesztési stratégiai programja

Készült: 2004-2005

Tartalma: A program keretében elkészült:

Hatástanulmány, mely Békés megye gazdasági – szerkezeti, foglalkoztatási helyzetének leírását a várható (negatív) tendenciák számszerűsítését tartalmazza.

Fejlesztési koncepció, mintegy 150 vállalkozással folytatott interjú, valamint a megyei területfejlesztési szakemberekkel, és megyei politikusokkal folytatott egyeztetés alapján.

Fejlesztési stratégia és program, amely a vállalkozások konkrét fejlesztési kezdeményezéseire épül. Amely olyan új, a jelenlegi gyakorlatban nem szereplő támogatásokra épülő fejlesztési eljárásokat is javasol, melyek alkalmasak lehetnek a leépülő ruházati ipari vállalkozások szerkezetváltásának elősegítésére, a KKV-k piaci kapcsolatrendszerének helyzetének javítására, a KKV-k- csoportos formában történő- technológiafejlesztéseinek megvalósítására, a foglalkoztatási eszközrendszer mainál hatékonyabb, a vállalkozások fejlesztésével összekapcsolt használatára valamint a vállalkozáshiányos térségek gazdaságának fejlesztésére a befektető vonzás új módszereivel.

Megrendelő: Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Területigazgatási Főosztály